RODO/GDPR

Polityka prywatności
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony eventmakos.eu i jej podstron.
Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających ze strony eventmakos.eu, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora strony.
Pliki Cookies
1. Dla Państwa wygody strona eventmakos.eu, zwana dalej stroną (portalem), używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. rezerwację. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Dane osobowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), po zarejestrowaniu w serwisie oraz w związku z korzystaniem z jego funkcjonalności jest EventMakos.eu znajdującej się przy ulicy ul. Koralowa 16, 97-213 Smardzewice łódzkie.
2. Twoje dane wykorzystane zostaną jedynie do przeprowadzenia rejestracji. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości do administratora strony.
7. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Privacy policy
The following Privacy Policy describes issues related to the use of EventMakos.eu and its subpages.
The chapter “Cookies” applies to all users of the EventMakos.eu site, and the section “Personal Data” refers only to persons whose personal data are processed by the website Administrator.
Cookies
1. For your convenience, the website EventMakos.eu, hereinafter referred to as the conference website (portal), uses cookies and similar technologies, including in order to adapt the website to the needs of users and for statistical purposes. Cookies are small text files sent by a website that is visited by a surfer, to an Internet user’s device.
2. Cookies are also used by the websites we refer to by showing, for example, a reservation. In the web browser, you can change the settings for cookies. If you do not change these settings, you accept the cookies used here.
3. The portal uses performance cookies, that is, to collect information about how to use the website to make it work better, and functional, that is, to allow “remembering” about user settings (eg language, font size).
4. The level of protection against cookies is set in every browser until cookies are completely blocked. This increases the level of security and data protection, but it can also prevent some functions, such as logging in to your e-mail account.
Personal data
1. The administrator of your personal data within the meaning of Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 UE of 27 April 2016 (hereinafter: “RODO”), after registration on the site and in connection with the use of its functionality is EventMakos.eu in Koralowa 16 street, 97-213 Smardzewice łódzkie.
2. Your data will only be used for the registration. The website administrator has exercised due diligence in order to properly secure the personal data provided, and in particular against disclosure to unauthorized persons.
3. Your personal data will only be processed for the time necessary to achieve the purpose of the processing or until your consent is revoked.
4. Your personal data may be processed on the basis of:
a) consent (Article 6 (1) (a) of the RODO), c) fulfillment of the obligation resulting from the provisions of law both national and EU in accordance with art. 6 par. 1 lit. c RODO;
5. At any time, it is possible to withdraw the consents expressed on the site, including consent to the processing of data for marketing purposes of entities cooperating with the Administrator. Revocation of consent for processing will not affect the lawfulness of the processing that was carried out prior to its withdrawal.
6. You have the right to request access to data, rectification, deletion, transfer or limitation of their processing, as well as the right to object to the processing. If you want to make use of your rights, please send us a message to the website administrator.
7. If you feel that by processing your personal data, we violate the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection